Skip to the content

Salgs- og leveringsbetingelser


Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for medlemmer af Foreningen Dansk Møbelindustri.

 

Anvendelsesområde
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder alle sælgers tilbud, salg og leverancer - også hvor køber foreskriver andre betingelser. Afvigelser fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med sælgers skriftlige accept.


§ 1 Leveringsklausuler
Evt. aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket “ab fabrik” (“ex works”).

 

§ 2 Forsikring
Transportforsikring tegnes af køber, medmindre andet er aftalt. Køber forpligter sig til også i øvrigt at holde varerne forsikrede.


§ 3 Sælgers forsinkelse
Erfarer sælger, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køber skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering kan påregnes at finde sted. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen af de i § 9 nævnte omstændigheder (force majeure) eller købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Køber kan ikke hæve aftalen grundet på leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælger, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælger.


§ 4 Købers forsinkelse
Erfarer køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælger skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted. Uanset, at køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted. Sælger skal sørge for, at varerne opbevares for købers regning og risiko. På købers anmodning skal sælger forsikre varerne for købers regning. Sælger er berettiget til skriftligt at opfordre køber til at modtage varerne inden for en frist af 15 dage. Undlader køber at gøre dette inden for fristen af årsager, som sælger ikke bærer ansvaret for, er sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af købers forsinkelse. Sælger har da ret til erstatning for den skade, som købers misligholdelse har påført ham.


§ 5 Betaling m.v.
Med mindre andet er aftalt, forfalder købesummen til kontant betaling ved varernes levering. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned. Såfremt køber ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med sælger. Returnering skal ske franko. I tilfælde af misligholdelse er køber (debitor) forpligtet til at betale alle omkostninger ved fordringens inddrivelse, herunder gebyrer og salærer til advokat, inkassobureau m.v.


§ 6 Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted. Ved salg til Tyskland gælder dog det ejendomsforbehold, der fremgår af vedlagte tillæg mrk. D98.


§ 7 Mangler
Sælger forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter, men sælger ifalder ikke erstatningsansvar som følge af mangler. Mindre knaster, farveforskelle, stærke og svage åreringe i træet samt vækstmærker i læder er et tegn på ægthed og betragtes ikke som mangler. Sælgers ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 1 år fra den dag, da varen blev leveret til køber. Måtte køber konstatere mangler, skal køber straks skriftligt underrette sælger herom.


§ 8 Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller dennes ansatte. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber p.g.a. en produktskade, skal køber straks underrette sælger herom.


§ 9 Force majeure
Følgende omstændigheder hos sælger medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælger ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælger, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælger. Det påhviler sælger, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne §, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber om denne grund. Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne §.


§ 10 Tvister
Alle tvistigheder vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret. Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værneting efter sælgers valg. Tillæg til almindelige salgs- og leveringsbetingelser for medlemmer af Foreningen Dansk Møbelindustri til brug ved salg til Tyskland.

Ved salg til Tyskland er der aftalt følgende ejendomsforbehold:

 

A Indtil sælgers fordringer hidrørende fra forretningsforholdet med køber er fuldstændigt betalt, forbliver de solgte varer sælgers ejendom. Køber er berettiget til at disponere over den købte vare som led i normal forretningsgang.


B Ejendomsforbeholdet gælder også de produkter, der opstår ved forarbejdning af, sammenblanding eller sammenføjning med sælgers vare til disses fulde værdi, idet sælger betragtes som producent. Opretholdes tredjemands ejendomsret ved en forarbejdning, sammenblanding eller sammenføjning med tredjemands varer, erhverver sælger medejendomsret i forhold til disse forarbejdede varers fakturaværdi.


C De fordringer mod tredjemand, som opstår i forbindelse med videresalg, tiltransporterer køber allerede nu sælger henholdsvis i deres helhed og i størrelsesorden af en eventuel medejendomsandel til sikkerhed. Han er bemyndiget til på egen regning at inddrive disse, indtil der sker tilbagekaldelse, eller indtil han standser sine betalinger til sælger. Køber er heller ikke berettiget til med henblik på fordringsinddrivelse via factoring at foretage transport af disse fordringer, medmindre der samtidig stiftes en forpligtelse for factor til at erlægge modydelsen i størrelsesordenen af sælgers fordringsandel umiddelbart til ham, så længe der fra hans side stadig består fordringer mod køber.


D Foretager tredjemand indgreb i de varer og fordringer, der tilhører sælger, skal køber ufortøvet - helst skriftligt - underrette sælger herom.


E Udøvelse af ejendomsforbeholdet er ikke at anse som ophævelse af kontrakten.


F Varerne og de fordringer, der træder i stedet herfor, må, før sælger er fuldstændigt fyldestgjort, hverken pantsættes til tredjemand eller overdrages eller transporteres til sikkerhed.


G Overstiger værdien af sikkerhederne sælgers fordringer med mere end 20%, frigiver sælger på købers forlangende sikkerheder efter sælgers valg.


H Aftalen er undergivet tysk ret.