Skip to the content

Salgs- og leveringsbetingelser


Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

§1 Anvendelsesområde

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om salg og levering af varer mellem Global Stole A/S (”sælger”) og en køber (”køber”) - også hvor køber foreskriver andre betingelser. Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med sælgers tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag for salg og levering af varer. Afvigelser herfra er kun gyldige med sælgers skriftlige accept.

§2 Levering

Evt. aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gæl- dende Incoterms.

Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket “Ex Works Incoterms 2010” på sælgers forretningsadresse. Sælger leverer alle solgte varer til den tid, der fremgår af sælgers ordrebekræftelse. Sælger har ret til at levere før den aftalte tid, medmindre parterne har aftalt andet.

§3 Forsikring

Transportforsikring tegnes af køber, medmindre andet er aftalt. Køber forpligter sig til også i øvrigt at holde varerne forsikrede under transporten.

§4 Sælgers forsinkelse

Erfarer sælger, at han ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra hans side må anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give køber skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor levering kan påregnes at finde sted. Køber kan ikke hæve aftalen grundet på leveringsforsinkelse, der kan tilregnes sælger, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder.

Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen af de i § 9 nævnte omstændigheder (force majeure) eller købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos sælger, ej heller følgeskade.

§5 Købers forsinkelse

Erfarer køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at for- sinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give sælger skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted.

Uanset, at køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted.

Sælger skal sørge for, at varerne opbevares for købers regning og risiko. I den forbindelse kan sælger kræve forudbetaling af eventuelle omkostninger forbundet med opbevaring. På købers anmodning skal sælger forsikre varerne for købers regning, mod købers forudbetaling af forsikringsomkostningerne.

Sælger er berettiget til skriftligt at opfordre køber til at modtage varerne inden for en frist af 15 dage.

Undlader køber at gøre dette inden for fristen af årsager, som sælger, ikke bærer ansvaret for, er sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af købers forsinkelse.

Sælger har da ret til erstatning for den skade, som købers misligholdelse har påført ham.

§6 Betaling

Medmindre andet er aftalt, forfalder købesummen til kontant betaling ved varernes levering.

Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned. I tilfælde af købers misligholdelse af betalingsforpligtelsen er køber (debitor) forpligtet til at betale alle omkostninger ved fordringens inddrivelse, herunder gebyrer og salærer til advokat, inkassobureau m.v.

§7 Returnering

Såfremt køber ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med sælger. Returnering skal ske franko, dvs. uden nogle former for omkostninger for sælger. Køber bærer risikoen for returforsendelser. 

§8 Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted.

§9 Mangler

Køber skal straks efter modtagelse af varerne og før ibrugtagning heraf undersøge varerne på en sådan måde, som behørig praksis herfor foreskriver. Køber skal således gennem undersøgelse forsikre sig om, at varerne overholder alle kontraktlige betingelser. Såfremt køber undlader at afholde nævnte undersøgelse i tide, bortfalder dennes ret til at påberåbe sig mangler, som kunne have været konstateret ved en sådan undersøgelse. Måtte køber konstatere mangler, skal køber straks skriftligt underrette sælger herom.

Sælger er berettiget til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne. Sælger ifalder ikke erstatningsansvar hverken for direkte eller indirekte tab som følge af mangler.

Sælgers ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 1 år fra den dag, da varen blev leveret til køber.

§10 Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder i forhold til varerne herunder, men ikke begrænset til, patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder tilhører alene sælger. Dette gælder også alle immaterielle rettigheder der måtte opstå som følge af parternes eventuelle samarbejde vedrørende varerne.

Køber skal straks underrette sælger, såfremt køber bliver kontaktet af tredjemand vedrørende håndhævelse, krænkelse eller gyldigheden af sælgers immaterielle rettigheder. Sælger har eneret til at håndtere og forsvare sig i eventuelle tvister mod tredjemænd om immaterielle rettigheder tilhørende sælger. 

Hvis køber markedsfører og videresælger varerne direkte på det tyske marked, må køber kun bruge navnet "Global Stole" som et virksomhedsnavn og ikke som et varemærke. Køber må derudover kun bruge følgende varemærker i forbindelse med sin markedsføring og salg af varerne på det tyske marked:

"Global Professional Seating", eller 

§11 Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller dennes ansatte. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab (indirekte tab).

I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber pga. en produktskade, skal køber straks underrette sælger herom.

§12 Force majeure

Sælger er ansvarsfri, såfremt der indtræder force majeure, der forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld. Som force majeure anses forhold og omstændigheder, som er uden for sælgers kontrol, herunder, men ikke begrænset til; Arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, pandemi, epidemi, usædvanlige naturforhold, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af sælger, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Force Majeure forhold, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælger.

Det påhviler sælger, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne bestemmelse§, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber om denne grund.

Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne bestemmelse§.

§13 Ansvarsbegrænsning

Sælger kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab, uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller andet.

§14 Modregning

Hvis køber har et økonomisk krav mod sælger, har sidstnævnte ret til at modregne sådan krav helt eller delvist i ethvert krav, som sælger eller en af sælgers datterselskaber eller associerede selskaber måtte have mod køber eller mod en af købers datterselskaber eller associerede selskaber.

§15 Lovvalg og værneting

Alle tvistigheder vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.

Alle retssager skal anlægges ved sælgers eller købers værneting efter sælgers valg.